Z pasją i powołaniem od 2005 roku

ROZWIŃ MENU

Czynności notarialne

Czynności notarialne dokonywane przez notariusza

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:

 • Sporządza akty notarialne,
 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • Sporządza poświadczenia,
 • Doręcza oświadczenia,
 • Spisuje protokoły,
 • Sporządza protesty weksli i czeków,
 • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Obowiązki notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych

 • Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.
 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
 • Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
 • Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
 • Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Wypis aktu notarialnego można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie wskazanym w akcie. Notariusz przesyła sądom i innym organom państwowym pisemne informacje o sporządzonych aktach notarialnych wraz z wypisami tych aktów.